KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

SOLAR-PLANET

ZGODNIE Z ART. 13 I 14 RODO

 

 

I. Informacje wstępne

Szanując prawo do prywatności, SOLAR-PLANET (dalej: „Administrator”) przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa.

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, czyli poufność, dostępność, integralność i rozliczalność prowadzonych działań. Aby nasze procesy przetwarzania były dla Państwa przejrzyste, przedstawiamy niniejszą politykę prywatności i określamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).

 

 1. Administrator danych osobowych

 

 1. Administraorem danych osobowych Kontrahentów (w tym potencjalnych Kontrahentów) oraz przedstawicieli lub osób kontaktowych po stronie Kontrahentów (w tym przedstawicieli lub osób kontaktowych po stronie potencjalnych Kontrahentów), gromadzonych przy podejmowaniu współpracy, jak również w okresie współpracy pomiędzy SPR Polska Spółka z ogranizoną odpowiedzialnścią i Kontrahentem, zarówno od osób, których dane dotyczą, jak i od Kontrahentów (jeśli chodzi o dane osobowe ich przedstawicieli i osób kontaktowych po stronie Kontrahentów), jest: SOLAR-PLANET z siedzibą przy ul. Słoneczna 3 Wybudowanie Wielbrandowskie 83-220 Skórcz
 1. .
 2. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Kontrahentów oraz przedstawicieli lub osób kontaktowych po stronie Kontrahentów przetwarzanych przez Administratora lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: SOLAR-PLANET z siedzibą przy ul. Słoneczna 3 Wybudowanie Wielbrandowskie 83-220 Skórcz lub mailem na adres: kontakt(at)solar-planet.pl Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych: kontakt(at)solar-planet.pl.

 

 

III. Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

 

Podstawa prawna i cel przetwarzania

Okres przechowywania danych

Rodzaj przetwarzanych i przechowywanych danych  osobowych

1. Potencjalni kontrahenci i adresaci działań marketingowych

1. W celu: realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na marketingu własnych produktów i usług, a w przypadku wyraźnej zgody – także produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) poprzez:

a) marketing telefoniczny (rozmowy głosowe),

b) przesyłanie informacji handlowej (poprzez e-mail, Wats up, Messeneger, inne komunikatory),

c) wysyłki materiałów promocyjnych pocztą tradycyjną.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze i związanych z nimi roszczeniami.

Imię i nazwisko, firma, adres e-mail, adresy korespondencyjne, numery telefonów, NIP, REGON, inne numery i dane związane z wpisami do publicznych rejestrów, inne dane podane Administratorowi przez Kontrahentów oraz przedstawicieli lub osoby kontaktowe po stronie Kontrahentów;.

2. W celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. W celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Także w związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) m.in.

a) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
b) w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

2. Kontrahenci

1. W celu realizacji umowy z Klientem lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie Klienta, wyrażone w dowolny sposób, np. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie www,
w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane. Uwaga: udostępnienie innych danych niż żądane przez Administratora lub danych oznaczonych jako opcjonalne, to wyraźne działanie równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach, w jakich zostały udostępnione.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy z Kontrahentem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko, firma, adres e-mail, adresy korespondencyjne, numery telefonów, NIP, REGON, inne numery i dane związane z wpisami do publicznych rejestrów, inne dane podane Administratorowi przez Kontrahentów oraz przedstawicieli lub osoby kontaktowe po stronie Kontrahentów

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A także w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów administratora:
a) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
b) w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.
Podstawa prawna: realizacja umowy z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli jesteś Klientem; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli jesteś osobą współpracującą z nami w imieniu Klienta); realizacja obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), prawnie uzasadnione interesy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); Dane, które nie są niezbędne z perspektywy powyższych podstaw prawnych, przetwarzane są na podstawie zgody, o ile taka została wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

3. Użytkownicy mediów społecznościowuych (facebook)

1. W celu prowadzenia konta na portalu społecznościowym, w tym promowania marki, moderowania forum, przyjmowania Państwa zgłoszeń, realizacji obowiązków prawnych, ustalenia roszczeń oraz prowadzenia statystyk.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, w zależności, który termin jest dłuższy.

Imię i nazwisko, firma, adres e-mail, adresy korespondencyjne, numery telefonów, NIP, REGON, inne numery i dane związane z wpisami do publicznych rejestrów, inne dane podane Administratorowi przez użytkowników mediów społecznościowych.

4. Wnioskujący, składający reklamacje, zapytania i ich przedstawiciele

1. W celu rozpatrzenia złożonej skargi, wniosku lub reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji, a w razie przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do czasu ich przedawnienia prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego.

Imię i nazwisko, firma, adres e-mail, adresy korespondencyjne, numery telefonów, NIP, REGON, inne numery i dane związane z wpisami do publicznych rejestrów, inne dane podane Administratorowi przez wnioskującego, skłądającego reklamacje, zapytania i ich przedstawicieli.

2. W celu realizacji umowy powiązanej ze zgłoszeniem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli jesteś stroną umowy; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli jesteś osobą współpracującą z nami w imieniu naszego klienta lub kontrahenta),

3. Jeśli ma to zastosowanie – w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO)

3. W celach wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i realizacji pozostałych obowiązków

4.  W celach określonych w treści zgody, o ile taka została wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. A także w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

a) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
b) w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

5. Użytkownicy i odwiedzający stronę internetową Spółki

1. W celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej i ułatwienia korzystania z serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO);Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, w zależności, który termin jest dłuższy.

Imię i nazwisko, firma, adres e-mail, adresy korespondencyjne, numery telefonów, NIP, REGON, inne numery i dane związane z wpisami do publicznych rejestrów, inne dane podane Administratorowi przez użytkowników mediów społecznościowych.

2. W celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

3. W celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na marketingu własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w przypadku wyraźnej zgody – także produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy wykorzystaniu następujących form komunikacji:
a) rozmowy głosowe (marketing telefoniczny),
b) przesyłania informacji handlowej (wiadomości e-mail, Messeneger, Wats Up, inne komunikatory),
c) wysyłki materiałów promocyjnych pocztą tradycyjną,

4. W celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. Dane osobowe przetwarzamy także w związku z realizacją pozostałych uzasadnionych interesów administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO:
a) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

b) w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

 

 1. Kontrahenci oraz przedstawiciele i osoby kontaktowe po stronie Kontrahenta w mają prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych, sprostowania (poprawiania), w przypadkach, gdy prawo tak stanowi – prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz, w przypadkach, gdy dla przetwarzania danych osobowych w danym celu była udzielona zgoda – prawo wycofania zgody w dowolnym momencie (ze skutkiem na przyszłość), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego lub, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kontrahenta lub przedstawiciela lub osoby kontaktowej po stronie Kontrahenta, wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będzie możliwe kontaktowanie się z Administratorem, korzystanie z produktów lub usług Administratora, wykonywanie umowy z Kontrahentem.

 

 1. Dodatkowe informacje

 

 1. Dane osobowe, o których mowa w punkcie 3, mogą być przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp:
 2. a) usługodawcy Administratora, z pomocą których Administrator realizuje ww. cele przetwarzania (kategorie takich odbiorców danych: podmioty świadczące usługi magazynowe, logistyczne, pocztowe, kurierskie, usługi marketingowe (organizacja promocji, obsługi emailingu, zarządzanie kampaniami reklamowymi), usługi w zakresie obsługi klienta, usługi badania rynku, usługi w zakresie serwisu i napraw, usługi w zakresie wsparcia IT/IS, w tym prowadzenia i rozwoju stron internetowych i baz danych, usługi płatnicze, podmioty badające zdolność kredytową, firmy prawnicze, windykacyjne, audytorskie, księgowe, archiwizacyjne
 3. b) podmioty, którym Administrator jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
 4. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa lub na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą, jeśli jej uzyskanie przez Administratora będzie dopuszczalne na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Administrator zapewnia odpowiednie środki ochrony danych przedstawiciela lub osoby kontaktowej po stronie Kontrahenta odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratora oraz obowiązującymi przepisami.
 6. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
YouTube